Legislativa

Daně související s převodem nemovitostí koupí a prodejem, dědictvím nebo darováním

Daň se vypočítá podle zákona číslo 357/1992 Sb. ze základu stanoveného vždy z té vyšší ceny
– buď kupní uvedené v kupní smlouvě
– nebo zjištěné znaleckým posudkem

Daňové sazby jsou uvedeny v §§ 12 až 15

Pro zaplacení daně a podání daňového přiznání je rozhodující datum zapsání vkladu změn vlastnických práv do katastru nemovitostí. Toto datum rozjíždí lhůtu tří měsíců, ve které se musí nejen podat přiznání k dani, ale také daň zaplatit.

Daně dědické a darovací

U daně dědické a daně darovací je lhůta pro přiznání a zaplacení daně pouze 30 dnů a běží ode dne rozhodnutí, kdy pravomocně skončilo dědické řízení o vypořádání dědictví (§ 21, odst.2, zákona číslo 357/1992 Sb.)

Osoby zařazené do I. skupiny příbuzenského vztahu jsou osvobozeny od daně dědické, a proto ani nemusejí podávat daňové přiznání (podle § 19, odst. 1)

Podle Občanského soudního řádu, musí při vypořádání dědictví soud určit obvyklou cenu majetku vždy, tedy i v případě dědictví v řadě přímé. Znalecký posudek je proto požadován i v případech dědictví v přímé řadě.

Finanční úřady již nevystavují platební výměry! Při opožděné platbě rovnou vystaví platební výměr na penále.

štítek

Energetický štítek – průkaz o energetické náročnosti budov

Energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy neboli energetický štítek.

Každý vlastník budovy a bytové jednotky je při jejím prodeji od 1. 1. 2013 povinen předložit průkaz energetické náročnosti. Při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím je prodávající povinen ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy v originále nebo ověřené kopii. Do roku 2016 může vlastník budovy nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. Povinnost vyhotovení a doložení energetického průkazu je dále na straně stavebníka nebo společenství vlastníků při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají v současné době provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:
– výstavbě nových budov,
– při prodeji bytu či objektu od 1. 1. 2013,
– při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
– při pronájmu domu či budovy od 1. 1. 2013
– při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od 19. 9. 2012 dále novelizován zákonem 318/2012, resp. jeho forma a způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 148/2012 Sb.

Rychlé kontakty

Telefon Praha: 
+420 606 677 930

Telefon Brno: 
+420 603 255 570

E-mail: 
soudni.znalectvi@gmail.com

Katastrální úřad

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ HL.M.PRAHY

Mohlo by vás zajímat

Od 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník. Ten zavádí do praxe mnoho novinek.
Z obsáhlého množství nových paragrafů jsme vybrali ty, které by vás ohledně nemovitostí mohli zajímat. Více...

Naši partneři