Důležité informace

Potřebné podklady

Aby mohl být znalecký posudek vyhotoven, je potřeba mít výchozí podklady, které potvrzují správnost údajů využitých pro sestavení posudku. V případě, že některý z podkladů nemáte k dispozici, je možné individuální řešení takového problému. Předání podkladů může být provedeno při místním šetření nebo je lze také zaslat elektronickou formou na náš email.

Podklady u znaleckého posudku o ceně nemovitostí:
– výpis z listu vlastnictví z katastrální evidence nemovitostí
– snímek z pozemkové mapy z katastrální evidence nemovitostí
– smlouva o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti
– kolaudační rozhodnutí, případně stavební povolení
– projektová dokumentace stavby
– doposud vyhotovené znalecké posudky
– informace o případných pronájmech nemovitosti a nájemní smlouvy
– informace o stáří stavby, nástavbách, přístavbách a rekonstrukcích
– informace o připojení nemovitosti na inženýrské sítě
– při ocenění lesního pozemku, údaje z lesního hospodářského plánu

U znaleckého posudku z oboru stavebnictví nebo z oboru projektování, kde posuzujeme vady díla, vady dodávky stavebních prací, kvalitu díla apod., je potřeba mít identifikační podklady uvedené výše a dále také:
– smlouvu s dodavatelem díla
– stavební deník
– doklady o použitých materiálech
– doklady o revizních zkouškách
– existující záznamovou dokumentaci z provádění díla
– další podklady podle individuální dohody – v závislosti na druhu zkoumané problematiky
– fotodokumentaci z průběhu výstavby apod.

map

Místní šetření

Důležitou součástí vyhotovení znaleckého posudku je tzv. osobní místní šetření znalce. Termín tohoto šetření závisí na dohodě mezi znalcem a objednatelem znaleckého posudku podle časových možností obou zúčastněných stran. V případě, že je nutné zajistit přístup do nemovitosti objednatele, musí být přítomen buď samotný objednavatel, nebo jeho odpovědný zástupce, kteří přístup zajistí. Dopravu na místní šetření si zajišťujeme sami svým automobilem, protože k šetření potřebujeme měřící pomůcky, záznamové pomůcky, pomocné vybavení a nářadí a kancelářské vybavení. Objednatel se pak na místo šetření dopravuje sám. Časová náročnost místního šetření je vždy závislá na rozsahu a složitosti zkoumaných věcí. Pokud to posouzení vyžaduje, jsou při místním šetření prováděny sondy do konstrukcí.

Vyhotovení a předání znaleckého posudku

Na základě uzavřené dohody nebo smlouvy (písemné objednávky) je vyhotoven znalecký posudek. Předání znaleckého posudku, včetně všech zapůjčených podkladů, je provedeno dle dohody:
– doporučenou poštou na adresu objednatele
– osobním odběrem v kanceláři znalce
– osobním doručením objednateli

Při převzetí znaleckého posudku vám bude v zásilce také přiloženo vyúčtování znalečného.

V případě větší zakázky je zpravidla vyžadována záloha.

Rychlé kontakty

Telefon Praha: 
+420 606 677 930

Telefon Brno: 
+420 603 255 570

E-mail: 
soudni.znalectvi@gmail.com

Katastrální úřad

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ HL.M.PRAHY

Mohlo by vás zajímat

Od 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník. Ten zavádí do praxe mnoho novinek.
Z obsáhlého množství nových paragrafů jsme vybrali ty, které by vás ohledně nemovitostí mohli zajímat. Více...

Naši partneři